Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu Nr 190:

Renata Zarzeczna
tel. 723-243-677
mail: rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 190
 
Informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 190. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), w celu:
- zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
- prowadzenia działalności edukacyjno wychowawczej,
- prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania,  
- wystawiania niezbędnych dokumentów.  
Dane osobowe przetwarzane będą przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz  przechowywane przez okres wymagany ustawowo. 
Ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, 
- do  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego  -  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w  razie  uznania  przez  Panią/Pana, że  przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr 190 narusza RODO. 
Podanie   przez   Panią/Pana danych   osobowych    jest   warunkiem   uczęszczania  dziecka do Przedszkola nr 190, a  konsekwencją  niepodania tych  danych  będzie  rezygnacja z miejsca w ww. placówce. 
Dane osobowe będą przekazywane jednostkom sprawującym nadzór nad prawidłową działalnością przedszkola, w ramach uprawnień nadanych im przepisami prawa, nie będą przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie  będą  profilowane. 
Z  inspektorem  ochrony  danych  można  kontaktować  się telefonicznie - 723 243 677 oraz mailowo -  rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl
 

A D M I N I S T R A T O R

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.